ARTIKEL 7.4 VAN DE VERORDENING OP DE ADVOCATUUR

Kalk en Ural Strafrechtadvocaten is een samenwerkingsverband in de vorm van een (kosten)maatschap naar Nederlands recht, bestaande uit de advocaten mr. J.B.A. Kalk en mr. U. Ural. De maatschap staat geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 62468650. De beide advocaten treden naar buiten onder de gemeenschappelijke naam Kalk en Ural Strafrechtadvocaten. Beide advocaten werken voor eigen rekening en risico.

De overeenkomst van opdracht komt tot stand met ofwel mr. Kalk ofwel mr. Ural. In voorkomende gevallen kan de opdracht in onderling overleg worden uitgevoerd door de andere advocaat. Waarneming geschiedt steeds door een van de onder de naam Kalk en Ural Strafrechtadvocaten werkzame advocaten, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is.

Kalk en Ural Strafrechtadvocaten heeft de beroepsaansprakelijkheid niet per advocaat afzonderlijk, doch voor de advocaten gezamenlijk, op kantoorniveau verzekerd.

Kalk en Ural Strafrechtadvocaten kent een kantoorklachtenregeling als bedoeld in artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur. De betreffende regeling ligt ter inzage op het secretariaat van Kalk en Ural Strafrechtadvocaten.