Algemene voorwaarden kostenmaatschap Kalk en Ural Strafrechtadvocaten

Definities:

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. De maatschap: de maatschap van zelfstandige praktijken op basis van kostendeling Kalk en Ural Strafrechtadvocaten, gevestigd te Enschede, die uit natuurlijke personen bestaat te weten mr. J.B.A. Kalk en mr. U. Ural die ieder voor eigen rekening en risico zijn eigen praktijk uitoefent.

b. De (betrokken) advocaat: de advocaat die verbonden is aan de kostenmaatschap Kalk en Ural Strafrechtadvocaten te Enschede.

c. De cliënt: de contractspartij van de advocaat die de opdracht aanvaardt.

d. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en kantoorkosten als in sub e en f bedoeld, die de betrokken advocaat voor de uitvoering met de cliënt is overeengekomen. Het overeengekomen honorarium kan jaarlijks op de eerste dag van elk volgend kalenderjaar door de betrokken advocaat worden gewijzigd.

e. Verschotten: de kosten die de betrokken advocaat in het belang van de opdracht maakt.

f. Kantoorkosten: de vaste opslag van 6% op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

Toepasselijkheid:
2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van Kalk en Ural Strafrechtadvocaten, mr. J.B.A. Kalk en mr. U. Ural, zowel op persoonlijke titel als wel als vennoot van voornoemde kostenmaatschap, in het voorkomende geval voor ingeschakelde hulppersonen.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de betrokken advocaat dan wel met de kostenmaatschap aangegane overeenkomsten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

Opdracht:
4. Wanneer een cliënt aan de betrokken advocaat een opdracht geeft teneinde zijn belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de cliënt en de betrokken advocaat dan wel de kostenmaatschap pas tot stand, nadat de advocaat deze heeft aanvaard. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. De betrokken advocaat zal bij de uitvoering van de hem verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Declaratie:
6. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Verrichte werkzaamheden zullen maandelijks en gespecificeerd in rekening worden gebracht.

7. Indien de cliënt van mening is dat het honorarium niet op een correcte wijze is vastgesteld, dient de cliënt binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk te reclameren. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen wordt ervan uitgegaan dat de cliënt geen bezwaren heeft tegen de declaratie en vervalt het recht op begroting door de rechtbank en/of een andere instantie.

8. De betrokken advocaat is gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

Betaling:
9. De (voorschot)declaraties van de betrokken advocaat dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd.

10. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van de betrokken advocaat gestelde bankrekening dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de cliënt.

11. Indien de betrokken advocaat invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 15% van het openstaande saldo – ten laste van de cliënt.

12. Bij niet betaling van een door of in opdracht van betrokkene voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, is de betrokken advocaat gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten totdat de volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de maatschap Kalk en Ural Strafrechtadvocaten en de betrokken advocaat voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Aansprakelijkheid:
13. Kalk en Ural Strafrechtadvocaten heeft voor ieder van de advocaten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, welke voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico, zoals vermeld in de polisvoorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat.

14. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium welke gemaximeerd wordt op een bedrag van € 25.000,-.

15. Iedere aanspraak jegens de advocaat vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft, bekend was of redelijkerwijs bekend diende te zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.

16. De advocaat is gerechtigd de aan haar verleende opdrachten in voorkomende gevallen onder haar verantwoordelijkheid uit te laten voeren door derden, zoals financieel adviseurs, accountants, deurwaarders, koeriers en dergelijke.

17. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat voor eventuele tekortkomingen van die derden is uitgesloten.

18. De advocaat zal bij het inschakelen van derden de benodigde zorgvuldigheid betrachten. De advocaat is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. De cliënt vrijwaart de advocaat tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met, dan wel voortvloeien uit verrichte werkzaamheden voor de cliënt

Derdengeldenrekening:.
19. Gelden die de advocaat ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op de bankrekening met rekeningnummer NL78 RABO 0129 6342 04 van de Stichting Beheer Derdengelden Kalk Advocatenkantoor gevestigd te Enschede, geregistreerd in het Handelsregister onder het Kamer van Koophandelnummer 06090226.

20. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de derdengelden en de daartoe beschikbare derdenrekening, wordt over de derdengelden als hier bedoeld, nimmer enige rente- en/of andere vergoeding aan de cliënt voldaan.

Reikwijdte:
21. Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van de maatschap maar ook ten behoeve van de leden en de werknemers van de maatschap.

Archivering:
22. Na het einde van de opdracht wordt het dossier gedurende een periode van tenminste vijf jaren na het einde van de zaak bewaard. Opvragen van stukken is gedurende deze periode mogelijk tegen vergoeding van € 50,00 teneinde het dossier uit het archief te lichten de gevraagde stukken ter beschikking van de cliënt stellen.

Opzegging:
23. De cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.

24. De betrokken advocaat heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de cliënt zoveel mogelijk blijven gediend.

Toepasselijk recht:
25. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing, zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Partijen kiezen uitdrukkelijk domicilie in het arrondissement Overijssel.